"סגולת ותעצר המגפה"

"A SAFER TORAH THAT SHIELDS EVERYONE"

TEHILLIM OLUMI was founded in 2015 and Baruch Hashem in the past years has grown to an enormous Tehillim group of over 131,000 followers in respect to saying Daily Tehillim, & therefore, complete Tehillim is said hundreds of times every day.
Our purpose, is to unify Klal Yisrael כאיש אחד בלב אחד to pray together in unity for every ones needs, such as, Heal the Sick, Shiduchim, Children, Parnassah, Refuah Shelamah, Sholem Bayes, Success in Business,
Thanks to Hashem, In Memory Of, or any other needy prayer for.

Today, ח"י אייר, ל"ג בעומר ה'תש"פ, יומי דהילולא דר' שמעון בר יוחאי זי"ע

תהא  שנת  פדות  לפ"ק

We premiere a New phase of Tehillim Olumi, by unifying Klal Yisrael
in writing a beautiful NEW SAFER TORAH which will be called

"SAFER HACHAIM" "ספר החיים"  "TORAH of LIFE"

for the benefit of Klal Yisrael wherever they may reside, to be able to participate in this Holy Mitzvah.

This ספר החיים where everyone has a חלק in the Torah, in merit of, themselves, their families, or someone else, or is in need of extra special Zechusim. The ספר החיים will be read every Shabbos, Yom Tov, and during the Week. In Zechus HaTorah, our needs will be rewarded by Hashem and we will see שועות - ניסים ונפלאות ,אי"ה

It is also called  זורע צדקות - מצמיח ישיעות
With charity one can save himself from all bad decrees.

All proceeds will be distributed to;
 החזקת הכנסת כלה של אלמנות ויתומים ולטובת חברה הצלה ועוד

By prestigious Rabbinical Counsel in the USA & Israel

Kindly join us in this holy campaign, which benefits all of Klal Yisrael. G-D willing, we all will be granted a Healthy & Fruitful Life, with Naches and Simchas until the coming of Meshiach.
 

,יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, לרחם עלינו ועל פליטתנו
.ולמנוע משחית ומגפה מעלינו, ומעל כל עמו בית ישראל, ונאמר אמן
,יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות
.ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ, ונאמר אמן

Rabbi Meyer Chaim Greenbaum

Founder & Director